slowakisch - slovenčina

Sporadenstvo rodičov pred rozvodom dohodou

Poradentstvo rodičov podľa § 95 Abs. 1a AußStrG o špecifických potrebách ich maloletých detí pri rozvode.

Od platnosti Zákona o vzťahu detí k rodičom a práva na zmenu mena 2013 (Kindschafts- und Namensrechtsänderungs-Gesetz 2013) sú rodičia stojaci pred úpravou dôsledkov rozvodu na súde, povinní absolvovať poradenstvo „o špecifických potrebách ich maloletých detí, vzniknutých dôsledkom rozvodu. Poradca musí byť vhodná osoba alebo zariadenie“ (§ 95 Abs. 1a AußStrG).

Tým sa majú v procese stanovenia poručníka a v súdom určeného zverenia do starostlivosti dôrazne postaviť do popredia potreby, záujmy a blaho dieťaťa a to i v prípade možných konfliktov pri stretávaní sa s dieťaťom.

To znamená, že všetky páry v Rakúsku, ktoré sa snažia o rozvod dohodou, sú zo zákona povinné konzultovať s poradcom dôsledky rozvodu pre maloleté dieťa a súdu doložiť potvrdenie o absolvovaní poradenstva.

Zoznam uznaných poradcov podľa § 95 Abs. 1a AußStrG

Tu uvedení poradcovia a poradkyne sú uznaní k vykonávaniu povinného „Poradenstva pred rozvodom dohodou“ na základe Štandardov kvality vrátane odporúčaní podľa § 95 Abs. 1a AußStrG.

Vyhľadávanie je možné podľa miesta, reči a mena poradcu/poradkyne  alebo zariadenia. Zoznam má byť len orientačnou pomocou pre rodičov pri hľadaní; sudcovia a sudkyne môžu na základe vlastných predstáv oprávniť aj iných poradcov ako uznaných na prevedenie poradenstva v zmysle § 95 Abs. 1a AußStr.

Beraterliste